Tietoa yhdistyksestä

Castrén-suku r.y:n tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuudentunnetta, vaalia suvun perinteitä sekä mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa avustaa suvun jäseniä.

Yhdistys toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista ja pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.

Yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen vuonna 1737 kuolleesta kirkkoherra Olaus Castreniuksesta yksinomaan miespuolisen jälkeläisen kautta polveutuva sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa.

Yhdistyksen asioita hoitavat sen hallituksena toimiva sukuneuvosto sekä sukutoimikunta ja sukukokoukset. Sukutoimikunta hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, arkiston ja talouden. Varsinainen sukukokous pidetään vähintään joka viides vuosi.

Sukuyhdistys on perustettu Helsingissä, marraskuun 2 päivänä 1946.

Castrén-suku ry:n tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Castrén-suku ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä
Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä on Castrén-suku ry (jäljempänä myös ”Yhdistys” tai ”me”). Yhdistys vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Henkilörekisteri:
Castrén-suku ry:n jäsenrekisteri
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Castrén-suku ry
Y-tunnus 2432550-4

Yhteyshenkilö, yhdistyksen sihteeri:
Sakari Castrén
Mäkelänkatu 7 C 20
00550 Helsinki

2. Henkilötietojen kerääminen
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille kun olet yhteydessä meihin liittyessäsi jäseneksemme tai asioit kanssamme esimerkiksi päivittääksesi liittyessäsi antamasi yhteystiedot ajantasaisiksi. Emme kerää sinua koskevia tietoja muista lähteistä. Keräämme jäsensuhteeseen liittyviä perustietoja kuten koko nimen ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero) sekä sukulaisuussuhdetietoja yhdistyksen jäsenyyden edellytysten tutkimiseksi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen kerääminen perustuu jäsenyyteen ja yhdistyslakiin, joka velvoittaa kaikkia rekisteröityjä yhdistyksiä pitämään luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti jäsensuhteen hoitamista ja jäsenpalvelujen toteuttamista varten. Jäsensuhteen hoitamiseksi voimme olla yhteydessä sinuun kertoaksemme yhdistyksen toiminnasta sekä yhdistyksen jäsenilleen mahdollisesti tarjoamista palveluista tai tuotteista.
Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten, kuten veroviranomaisen, lakiin perustuvat tietopyynnöt.

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Esimerkiksi jäsenrekisterin tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi tai yhdistyksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
1. lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten jäsenmaksutietojen toimittaminen verohallintoon verotusta varten, toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen taikka tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten tai
2. kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä.
Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään jäsensuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.
Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.
Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen sihteeri@castrensuku.fi
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

7. Tietoturva
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset ja digitaaliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä luottamus- tai työtehtäviensä hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

8. Selosteen muuttaminen
Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.castrensuku.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

9. Yhteydenotto
Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@castrensuku.fi

Castrén-suku r.y:n säännöt Castrén-suku säännöt 2020

Castrén-suku r.y:n vaakunan on suunnitellut heraldikko Reijo Helläkoski. Vaakuna on rekisteröity Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin 24. huhtikuuta 1997 numerolla 780 ja vaakunan omistaa Castrén-suku r.y. Kaikilla sukulaisilla on mahdollisuus saada sille käyttöoikeus sukuyhdistykseltä. Vaakunan alkuperäistä piirrosta säilyttää yhdistyksen puheenjohtaja.

Sukuvaakuna

Comments are closed.